Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij.

Best Vision

Regulamin

Regulamin niniejszy jest podstawowym dokumentem regulującym zasady korzystania z serwisu eRecepcja24.pl. Do wykładni postanowień niniejszego regulaminu ma zastosowanie prawo polskie. Regulamin może podlegać zmianom. Warunki wprowadzania zmian do Regulaminu są omówione w dalszej treści.

§1. Opis serwisu

eRecepcja24 to system, który umożliwia rejestrację wizyt przez Internet i zmienia sposób podejścia do ustalania terminów wizyt. Klient może w domu, siedząc za biurkiem wybrać dogodny wolny termin i się na niego zapisać. Usługodawca nie potrzebuje tracić czasu na rozmowy telefoniczne i ciągłe przerywanie pracy. Kluczowe jest jednak to, że Klient otrzymuje narzędzie, które mu pozwala na łatwiejsze i przyjemniejsze umawianie wizyt. 

Właścicielem serwisu eRecepcja24 jest firma W-SOFTWARE z siedzibą przy ulicy Kuropatwy 8B w Warszawie.

§2. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument regulujący zasady współpracy pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. Usługodawca - W-SOFTWARE.
 3. Wnioskodawca - podmiot, który zamierza zawrzeć umowę o uruchomienie systemu rejestracji internetowej i jego utrzymanie utrzymywania na serwerze firmy W-SOFTWARE.
 4. Klient - podmiot, który zawarł umowę o utworzenie i utrzymywanie systemu rezerwacji internetowej.
 5. Usługa - dokonane przez wnioskodawcę zlecenie, po zaakceptowaniu regulaminu.
 6. Opłata - uiszczane z góry wynagrodzenie przez Klienta za wymienione w regulaminie Usługi.
 7. Gość – osoba, która może przeglądać ogólnodostępne strony *.erecepcja24.pl bez koniecznoœci rejestracji w serwisie.
 8. Konto Użytkownika – utworzone podczas Rejestracji i dostępne po zalogowaniu indywidualny profil zawierający informacje o Użytkowniku wprowadzone za pomocą którego Użytkownik korzysta z funkcjonalnoœci systemu.
 9. Rezerwacja – rezerwacja usługi w określonym terminie dokonana przez Użytkownika lub przez Recepcjonistę.
 10. Rezerwujący – Użytkownik dokonujący Rezerwacji.

§3. Warunki ogólne

 1. Regulamin świadczenia usług internetowych określa zasady i warunki œwiadczenia usług internetowych przez firmę W-SOFTWARE (operatora serwisu www.eRecepcja24.pl), mającą swoją siedzibę przy ul. Kuropatwy 8B w Warszawie, zwaną dalej Usługodawcą, na zasadach okreœlonych w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin okreœla zasady korzystania z usług rejestracji recepcji internetowych oraz zakładania i administracji kont użytkowników w systemie eRecepcja24.pl.
 3. Przed skorzystaniem z systemu, należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie na œwiadczenie usługi, Klient potwierdza, że zapoznał się z treœcią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

 1. Aktywacja eRecepcji następuje natychmiast po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i po potwierdzeniu adresu email podanego w procesie rejestracji.
 2. Klient ma prawo do korzystania ze swojego konta w okresie aktywacji w ramach jego pełnych możliwoœci technicznych , nie może natomiast umieszczać materiałów zabronionych prawem oraz treœci pornograficznych).
 3. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie oraz żądania usunięcia swojej nazwy i adresu swojego serwisu z listy referencyjnej.
 4. Po wniesieniu opłaty za zlecenie utworzenia eRecepcji Klient staje się prawnym i fizycznym właœcicielem konta w systemie eRecepcja i może nim dowolnie rozporządzać.
 5. Klient jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych podczas rejestracji do systemu, nie naruszając praw osób trzecich oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego regulaminu. Wpisanie niepoprawnych danych, jednoczeœnie naruszenie Regulaminu upoważnia Usługodawcę do zaprzestania kontynuacji wykonywanej usługi.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do stabilnego œwiadczenia usługi w okresie opłaconego okresu rozliczeniowego.
 7. Usługodawca ma prawo do niezapowiedzianego wyłączania systemu w celu aktualizacji nowych wersji oprogramowania, oraz konserwacji systemu, będzie te prace jednak wykonywał w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 5:00.
 8. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów pomiędzy Rezerwującymi oraz Usługodawcami na œwiadczenie Usług udostępnianych przez Usługodawców podlega postanowieniom regulaminów poszczególnych Usługodawców i nie jest objęta niniejszym Regulaminem
 9. Wnioskodawca, aktywując Usługę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez systemy informacyjne serwisu www.eRecepcja24.pl i www.w-software.eu oraz firmę W-SOFTWARE., zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 10. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania poufnoœci danych Klienta i nieudostępniania tych danych podmiotom trzecim chyba, że Wnioskodawca pozwoli na takie udostępnianie danych w panelu konfiguracji konta.

§5. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika nie może prowadzić do:

 1. Naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów,
 2. prób nielegalnego wejœcia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników,
 3. popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
 4. przesyłania spamu lub dostarczania treœci o charakterze bezprawnym,
 5. utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomoœci o treœci erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treœci powszechnie uznanych za obraŸliwe, naruszenie prywatnoœci innych użytkowników sieci Internet, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
 6. innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.

§6. Opłaty i faktury

 1. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty za zamówioną usługę, Usługodawca wystawia fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty.
 2. Kwota opłaty za wykonaną usługę jest wnoszona jest z góry i nie podlega zwrotowi jeżeli Klient wczeœniej z niej zrezygnuje.
 3. Opłata konta w systemie jest równoznaczne z tzw. doładowaniem systemu poprzez wykonanie przelewu za poœrednictwem platformy płatnoœci elektronicznych. Szczegółowy cennik usług przedstawiony jest na stronach serwisu eRecepcja24.pl
 4. Klient zobowiązuje się do wykonania doładowania konta przynajmniej raz na pół roku.
 5. W przypadku braku możliwoœci wykonania usługi przez Usługodawcę, po dokonaniu wpłaty przez Klienta, ma On prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej już wpłaty lub zwrotu pieniędzy.

§7. Wygaœnięcie umowy

 1. Umowa wygasa z dniem zakończenia Okresu Doładowania konta w przypadku nieuiszczenia opłaty za kolejny okres. Kwota pozostała na koncie Klienta w momencie zakończenia terminu ważnoœci systemu nie podlega zwrotowi w przypadku braku opłacenia kolejnego okresu. Każde doładowanie konta, wydłuża okres ważnoœci systemu o kolejne